Ing. Ján Majtán-win2win, SNP 128/14, 91451 Trenčianske Teplice

ico: 43215424 dic: 1022110386 ic dph: SK1022110386

Korenšpondenčná adresa – kamená predajňa Retro Metro Bazar: Štefánikova tr.5 Nitra 949 01

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Ing. Ján Majtán-win2win, SNP 128/14, 91451 Trenčianske Teplice, ičo: 43215424, dič: 1022110386, ič dph: SK1022110386, Okresný úrad Trenčín, Číslo živnostenského registra: 308-1968, a kupujúceho pre nákup v internetovom obchode pod adresou: www.lampytiffanystyl.sk, s účinnosťou od 1. 9. 2019. Právne vzťahy vzniknuté zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Pokiaľ je v týchto podmienkach použitý pojem vec, rozumie sa tým tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy.

Cena tovaru, kúpna zmluva

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu odovzdať tovar, ktorý je predmetom kúpy, umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za neho kúpnu cenu a náklady na jeho dodanie. Vlastnícke právo k predávanému tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho jej prevzatím. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho aj vtedy, keď mu predávajúci umožnil vec prevziať a kupujúci ju neprevezme.

Kupujúci súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikačného prostriedku na diaľku. Predávajúci neúčtuje kupujúcemu náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady na použitie týchto komunikačných prostriedkov si nesie kupujúci zo svojho, a to v cene, ktorú má uzatvorenú so svojím operátorom komunikačných služieb.

Ceny, za ktoré predávajúci predáva tovar, sú aktuálne uvedené na webových stránkach predávajúceho.  Pre nákup tovaru v cudzích menách platí prepočet ceny v Eurách aktuálnym kurzom Národnej banky Slovenska uverejneným na jej webových stránkach v deň prijatia objednávky. V cene sú obsiahnuté všetky poplatky vzťahujúce sa k predávanému tovaru, vrátane balného. V cene nie sú obsiahnuté náklady na dodanie tovaru.

Pravidlá pre nákup zlacneného tovaru:

V rámci jednej objednávky kupujúceho je možné uplatniť iba jeden zľavový kupón.

Platná je tá cena tovaru, ktorá bola na webových stránkach predávajúceho zverejnená v deň zaslania objednávky kupujúcim.

Dodanie tovaru a úhrada platby

Tovar dodáva predávajúci kupujúcemu prostredníctvom pošty alebo inej prepravnej spoločnosti, kupujúcemu je  zároveň umožnený aj osobný odber.

Prehľad o výške poštovného sa nachádza na webových stránkach predávajúceho.

Cenu tovaru uhradí kupujúci predávajúcemu takto:

– prostredníctvom doručovateľa zásielky tovaru – pri doručení na dobierku

– k vyúčtovaniu zálohovou faktúrou bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho

– platbou prostredníctvom PayPal

– osobne v priestoroch predávajúceho

Daňový doklad dostane kupujúci ako súčasť zásielky s objednaným tovarom.

Kupujúci predkladá predávajúcemu objednávku na tovar na formulári vystavenom na stránkach internetového obchodu tak, že zašle vyplnený objednávkový formulár. Doručená vyplnená objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa považuje za uzavretú potvrdením objednávky zo strany predávajúceho za prijatú potvrdzovacím e-mailom zaslaným najneskôr v lehote jedného pracovného dňa od doručenia objednávky. Takto vzniknutú kúpnu zmluvu je možné meniť či rušiť len dohodou oboch strán. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené prenosom dát.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar už nie je v okamihu doručenia objednávky na sklade. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho emailom o stave prijatej objednávky s uvedením chýbajúcich či upravených položiek objednávky. Pokiaľ nie je objednávka prijatá úplne v súlade s požiadavkou kupujúceho, môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ponuka tovaru v internetovom obchode nie je v zmysle § 1732 Občianskeho zákonníka považovaná za návrh kúpnej zmluvy

Ponuka tovaru platí do vypredania zásob bez obmedzenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s kupujúcim so sídlom mimo SR v rámci krajín EÚ po vzájomnej dohode. Predávajúci neuzatvára zmluvy s kupujúcimi mimo krajín EÚ.

REKLAMAČNÝ PORIADOK:

Zodpovednosť za vady, práva z chybného plnenia

Predávajúci zodpovedá za to, že vec nemá pri prevzatí vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase keď vec prevzal:

– má vec vlastnosti, ktoré si strany prerokovali ak chýba akt dojednania, potom také vlastnosti, ktoré predávajúci uviedol v ponuke alebo v reklame opísal

– sa vec hodí k účelu, ktorý predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec používa

– je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

– vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

U spotrebného tovaru je kupujúci-spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo z vád do dvadsiatich štyroch mesiacov od jeho prevzatia, čo sa ale netýka:

– tovaru predávaného za nižšiu cenu s vadou, alebo používaného tovaru, na základe čoho bola dojednaná nižšia cena

– opotrebovania tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním

Záručná doba dvadsaťštyri mesiacov sa vzťahuje výlučne na kupujúceho-spotrebiteľa, nie na kupujúceho-podnikateľa. Záručná doba začína plynúť od okamihu odovzdania veci kupujúcemu. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak bola chyba na tovare spôsobená vonkajšou udalosťou po jeho prevzatí.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo túto vadu sám spôsobil.

a) právo kupujúceho pri podstatnom porušení zmluvy

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy má kupujúci právo:

– na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu tejto súčasti. Ak to nie je možné, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä potom ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady:

– na odstránenie vady opravou veci

– na primeranú zľavu z kúpnej ceny

– odstúpiť od zmluvy

Kupujúci oznámi predávajúcemu pri oznámení vady bez zbytočného odkladu, aké právo si zvolil. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci následne zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Toto neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že ich neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Pokiaľ kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade neopodstatneného porušenia kúpnej zmluvy (pozri ďalej).

Kupujúci spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, keď predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

b) právo kupujúceho pri neopodstatnenom porušení zmluvy

Pokiaľ je vadné plnenie neopodstatneným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ si kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny, alebo neodstúpi od kúpnej zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas, alebo vadu odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho zmeniť.

Právo na dodanie novej veci alebo na výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci právo aj od zmluvy odstúpiť.

Pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu tovar pôvodne dodaný na náklady kupujúceho.

Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, keď sa o reklamácii predávajúci dozvedel.

O reklamácii rozhoduje predávajúci ihneď, najneskôr do troch pracovných dní. Táto doba sa predlžuje primerane v prípade, keď predávajúci odovzdáva vec na odborné posúdenie vady.

Reklamácia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ nebude medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnuté inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s reklamáciou vznikli.

V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov, ktoré na uplatnenie práva z vád vynaložil. Súčasne nemá predávajúci nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane, pokiaľ zo strany spotrebiteľa nedošlo k rokovaniu, z ktorého sa dá vyvodzovať, že z jeho strany išlo o zneužitie práv.

Spotrebiteľ bude písomne ​​vyrozumený o spôsobe a lehote, v ktorej predávajúci potvrdil, kedy spotrebiteľ právo z chybného plnenia uplatnil. Po odoslaní reklamácie bude spotrebiteľ / kupujúci telefonicky alebo elektronicky kontaktovaný reklamačným oddelením, ktoré spotrebiteľa upovedomí so spôsobom vybavenia reklamácie.

Predávajúci nezaručuje záručný a pozáručný servis.

Predávajúci uprednostňuje v prípade sporu priateľské riešenie. Spotrebiteľ je oprávnený sa so svojou sťažnosťou obrátiť na majiteľa firmy. Písomnosti možno doručiť do sídla predávajúceho alebo elektronicky na adresu reklamacie@retrometrobazar.sk

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (v internetovom obchode), má kupujúci – spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodov. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do štrnástich dní od prevzatia. Táto lehota beží:

– ak ide o kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je dodanie jedinou zásielkou odo dňa prevzatia tovaru,

– Ak ide aj kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

Predávajúci umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy prostredníctvom vyplnenia a odoslania formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou týchto podmienok, a je prístupný na internetových stránkach predávajúceho.

Písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy možno predávajúcemu doručiť emailom na adresu: reklamacie@retrometrobazar.sk

Predávajúci potvrdí spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu prijatie tohto písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí spotrebiteľ odoslať najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota 14 dní je počítaná odo dňa prevzatia tovaru.

Neprevzatie tovaru kupujúcim je považované za odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky mimo nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy má spotrebiteľ nárok len na vrátenie finančných prostriedkov za dopravné v najnižšej ponúkanej výške (v prípade, že si zvolil drahší spôsob dopravy).

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá na svoje náklady predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy tovar, ktorý je predmetom odstúpenia.

Pokiaľ bude vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, berie spotrebiteľ na vedomie, že predávajúcemu vzniká voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody takto vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá.

V prípade, že z dôvodu na strane kupujúceho je nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ani požadovať dodanie novej veci ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí, ak došlo k zmene stavu veci v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci, ak spotrebiteľ vec použil ešte pred zistením vady, ak spotrebiteľ nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo ak spotrebiteľ predal vec ešte pred zistením vady, ak ju spotreboval, alebo vec pozmenil pri obvyklom použití.

Ak neoznámi spotrebiteľ vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Objednávku možno stornovať do doby, než sa presunie do stavu “Odoslaná”. Storno objednávky kupujúci vykoná telefonicky na telefónnom čísle zákazníckej linky (+421) 949 705 808 alebo e-mailom na: reklamacie@retrometrobazar.sk Pokiaľ je objednávka v stave “Odoslaná”, je už odovzdaná prepravcovi na doručenie. V tejto fáze kupujúci kontaktuje náš zákaznícky servis, ktorý bude informovať o následnom postupe.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov (ADR)

V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Termíny dodania tovaru

Objednávky vybavuje predávajúci zvyčajne do 2 pracovných dní. Tovar je doručený kupujúcemu v rámci  SR spravidla do 1-2 dní od podania zásielky. Doba doručenia zásielky závisí od zvoleného spôsobu dopravy. Mimo SR sú termíny dodania tovaru individuálne.

Zásielky vrátené z dôvodu spočívajúceho na strane kupujúceho sú opätovne zasielané len na požiadanie s tým, že predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu ďalšie poštovné.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci je povinný pri dodaní tovaru skontrolovať stav prijímanej zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou (je napr. Poškodená, neúplná). Pokiaľ kupujúci takúto zásielku prevezme, je nevyhnutné, aby stav zásielky a rozsah jej poškodenia opísal v preberacom protokole prepravcu. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný stav neúplnej alebo poškodenej zásielky oznámiť predávajúcemu na jeho emailovej adrese: reklamacie@retrometrobazar.sk, spísať s dopravcom protokol o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať emailom alebo poštou predávajúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy či zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

Platnosť obchodných podmienok od 1.11.2019

Návrh ustanovenia o spracovaní osobných údajov pre Partnerov

1. K získavaniu hodnotenia nákupov využívame službu Biano Star poskytovanú spoločnosťou
Biano s.r.o., 041 46 905, so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.

2. Pri spracovaní osobných údajov pôsobíme v úlohe správcu osobných údajov a poskytovateľ
služby ako spracovateľ.

3. V súvislosti so službou sú spracúvané osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy,
telefónneho čísla, ktoré uvediete v objednávke, a ďalej v rozsahu IP adresy, informácií o
zakúpenom tovare, objednávke a obsahu hodnotenia, ktoré sami zverejníte. Osobné údaje
sú spracovávané za účelom zaslania formulára pre získanie hodnotenia, jeho analýzy a
vytvorenie štatistík alebo súhrnných hodnotení e-shopu a ponúkaných produktov. Tieto
štatistiky a súhrnné hodnotenie neobsahujú osobné údaje.

4. K zapojeniu do hodnotenia dochádza v súlade s právnymi predpismi na základe vykonania
nákupu v e-shope a súčasne na základe neodmietnutia súhlasu so spracovaním osobných
údajov.

5. Spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou príslušného odkazu
uvedeného vo všetkých súvisiacich e-mailových oznámeniach. Proti spracovaniu môžete
tiež vzniesť námietku pomocou našich bežných kontaktných údajov. Prípadným neudelením
hodnotenia nie je nijako dotknutá možnosť užívať náš e-shop v plnom rozsahu.

6. Ak spracovanie osobných údajov odmietnete, nebudú naďalej spracúvané s výnimkou
prípadov, keď je na spracovanie iný zákonný dôvod (vrátane plnenia povinností
vyplývajúcich z právnych predpisov, alebo ochrany našich oprávnených záujmov).

7. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na [odkaz na zásady spracovania
osobných údajov v službe